Om oss

Vi är experter på vatten- och avloppsrening.
Med vår kunskap gör vi skillnad för framtiden.

Rent vatten - det viktigaste som finns

Rent vatten är en av världens viktigaste frågor. En VA-ingenjör ska kunna konstruera de bästa lösningarna för vatten- och avloppsrening såväl för kunderna som för miljön – det kan vi på ELVA.
Vi visar gång på gång positiva resultat för miljö, ekonomi och driftsäkerhet i vårt arbete.

Vår inriktning är att bedriva teknisk ingenjörsverksamhet inom miljövårdsområdet samt genomföra funktionsleveranser inom vatten- och avloppsrening för kommunal och privat sektor. Vi konstruerar och projekterar framtidens vatten- och avloppsreningsanläggningar med processlösningar som svarar upp mot de ökade miljökrav våra kunder ställs inför.

ELVA erbjuder alla delar i en funktionsleverans. Genom ett engagemang utöver det vanliga, snabba beslutsvägar och lyhördhet för kunden skapar vi kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar som på bästa sätt värnar om vår miljö.

Affärsidé

ELVA ska vara det kompletta alternativet inom vatten- och avloppsrening för kommuner och industri. Genom ett engagemang för kunden som ger både närhet insikt i dennes behov levererar ELVA kostnadseffektiva lösningar med kvalitets- och miljöansvar.

Kvalitetspolicy

De tjänster som ELVA AB tillhandahåller ska alltid hålla rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna ska överensstämma med kundens förväntningar och behov, avtalad specifikation och gällande lagar och författningar.

Detta ska uppnås genom att:

 • Hålla kundernas behov, krav och önskemål i fokus.
 • Ha en effektiv resursanvändning hos kunden.
 • Hålla en hög leveransprecision – tillhandahålla rätt kvalitet inom angivna tids- och ekonomiska ramar.
 • Arbeta med effektiva och rationella metoder, rutiner och processer.
 • Utföra alla tjänster med samma höga kompetens och precision oavsett var i företaget eller av vem uppdraget utförs.

Miljöpolicy

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet som ska bedrivas systematiskt och strukturerat för ett hållbart samhälle med så effektiv användning som möjligt av våra energi- och naturtillgångar.

 • Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • All verksamhet ska efterlevas enligt gällande lagar och förordningar, samt verka för en positiv utveckling på detta område.
 • Företaget ska arbeta för att kompetensen på miljöområdet bibehålls och utvecklas.
 • Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet.

På ELVA eftersträvas att:

 • Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
 • Ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
 • Man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.
Rulla till toppen