Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur ELVA ProcessAutomation AB (nedan kallad ”ELVA”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 • Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med ELVA, såsom besök på webbplats.
 • Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna Integritetspolicy visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

ELVA är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter

 • För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • ELVA samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du köper produkter eller beställer tjänster, kontaktar oss för rådgivning, besöker vår webbplats eller deltar i event som ELVA anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med ELVA. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med ELVA och för att ELVA ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 • Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter ELVA samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra tjänster för service är:

 • Namn
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning på ELVAs webbplats

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

ELVA behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support och rådgivning.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende ELVAs varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik samt affärsuppföljning.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

ELVA baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

 • Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra köp av våra tjänster och produkter och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. ELVA behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
 • I vissa fall kan ELVA ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategori av personuppgift Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra produkter och tjänster samt tillhandahålla support och rådgivning. Fullföljande av avtal vid köp (försäljningsvillkor) • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Ett (1) år efter att du senast varit aktiv hos ELVA, exempelvis genom att handla hos oss eller vara i kontakt med oss.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att marknadsföra ELVAs produkter och tjänster genom post, e-post och telefon Intresseavvägning • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Ett (1) år efter att du senast varit aktiv hos ELVA, exempelvis genom att handla hos oss eller vara i kontakt med oss.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ELVA kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ELVAs rättsliga intressen, exempelvis vid en juridisk process.
 • ELVA sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med ELVA.

Vem lämnar vi ut uppgifter till?

 • ELVA kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till ELVAs koncernbolag och andra samarbetspartners.
 • Tredje part som ELVA lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra ELVAs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till ELVAs avtal med dig som kund. Om du ansöker om en kredit vid köp av en produkt eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ELVA om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ELVAs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 • ELVA kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av ELVAs kunder, leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer ELVA vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Ändring av integritetspolicyn

ELVA har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. ELVA kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med ELVA innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta ELVA.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ELVA har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter på sådant sätt att de är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till ELVA och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information (kontaktinformation längst ner på sidan).

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Cookies

Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår policy för cookies.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Personuppgiftansvarig

ELVA ProcessAutomation AB
Saturnusgatan 3
591 32 Motala

Rulla till toppen